Pravidla soutěže choreografií v Kurovicích

Ke stažení zde.

Soutěžní choreografie se nerozdělují dle historických období, dělí se však na 2 kategorie dle počtu účastníků:

- duel - souboj dvou šermířů
- hromadka - boj tří a více šermířů

Hodnocení

Hodnotí se čtyři hlediska. Všichni porotci hodnotí všechny hlediska, vyjma dobovosti, které hodnotí jen předem určení porotci. Tzn., že maximální součet bodů, které za choreografii jeden porotce uděluje, činí 20 nebo 25 bodů. Za každé hledisko dostane soutěžní choreografie od 1 do 5 bodů (čím lepší výkon tím více bodů je uděleno), šerm dostává dvojnásobný počet bodů. Vyhrává choreografie, která dosáhne maximální počet bodů.

Šerm (5-10 bodů)

• přesvědčivost
• nasazení
• rychlost
• bezpečnost (akce může a de facto musí vypadat pro oko diváka nebezpečně, ale musí být zjevné minimálně odborné části poroty, že v souboji nedošlo ke  zranění nebo nechtěnému zjevnému nebezpečí)
• správná vzdálenost a načasování
• funkčnost akcí

Dobovost (1-5 bodů)

• dobovost použitých akcí
• dobovost celé choreografie

Herecká stránka (1-5 bodů)

• zvuková stránka souboje
• herecké ztvárnění
• využití prostoru
• čitelnost a správné postavení vůči divákům

Originalita (1-5 bodů)

• původnost a novost
• invence
• pestrost a zajímavost pro diváky
• celkové vyznění choreografie


Soutěžní choreografie


Duel

Za duel se považuje předvedení souboje mezi dvěma šermíři. Souboj musí mít jasný začátek a konec. Za souboj dvou šermířů se nepovažuje postupné nastupování více šermířů na místo produkce.

- Soutěžící mohou duel uvést krátkou scénkou, scénka se ale nehodnotí, stejně jako scénky v průběhu souboje. Vlastní hodnocení začíná až od okamžiku zaujetí střehu nebo jiného bojového postavení, případně střetu zbraní. Součástí scénky a střetu zbraní může být více osob. Tyto osoby ale musí hrát pouze doprovodnou roli a nesmí zásadním způsobem manipulovat se zbraní. O tom, zda se jedná o zásadní manipulaci se zbraní rozhoduje arbitr. Pokud arbitr rozhodne, že se jedná o zásadní manipulaci se zbraní, soutěžní choreografie se posouvá do kategorie hromadný boj.
- maximální délka celého vstupu je 5 minut (délka vstupu se začíná počítat od okamžiku vstupu před oponu, počítání času končí okamžikem jasného ukončení vstupu – např. úklonou)


Hromadný boj

Za hromadný boj („hromadka“) se považuje předvedení souboje mezi třemi a více šermíři. Za hromadný boj se považuje i postupné nastupování více než dvou šermířů na místo produkce nebo střídání více protivníků na jednom šermíři. Nesmí se však jednat o více vzájemně nesouvislých bojových střetů více než dvou osob za sebou (v tom případě by se jednalo o dvě či více choreografií v kategorii hromadný boj). Rovněž není hromadným bojem postupné nastupování dvojic šermířů, kdy každá dvojice provede svůj výstup, odchází a nastupuje další dvojice (v tom případě se jedná o několik duelů, které mají být předvedeny zvlášť v kategorii duel)

- stejně jako u duelu mohou soutěžící hromadku uvést krátkou scénkou, scénka se ale nehodnotí, stejně jako scénky v průběhu souboje. Vlastní hodnocení začíná až od okamžiku zaujetí střehu nebo jiného bojového postavení, případně střetu zbraní.
- maximální délka celého vstupu je 5 minut (délka vstupu se začíná počítat od okamžiku vstupu před oponu, počítání času končí okamžikem jasného ukončení vstupu – např. úklonou)

Diskvalifikace


Duel nebo hromadka jsou diskvalifikovány, pokud
1. soutěžící překročí hranici jeviště určenou nataženým provazem (zde je možnost souboj 1 x opakovat) 
2. dojde k jakémukoliv ohrožení diváků nebo poroty, zejména po vyražení zbraně
3. dojde k viditelnému zranění soutěžících. Za zranění se nepovažuje lehká oděrka nebo obvyklá modřina apod.
4. zbraně použité v choreografii jsou ve stavu, kdy hrozí ublížení na zdraví soutěžícím nebo přihlížejícím způsobené poškozením nebo rozpadnutím zbraně. (pokud se to zjistí před soubojem a soutěžící zbraně vymění za vhodné, mohou pokračovat)
5. soutěžící nenastoupí do 60 sekund bez dostatečné omluvy po tom, co jejich choreografii vyhlásí moderátor
6. Soutěžící přesáhnou předepsanou délku vstupu 5 min. 

V případě porušení pravidla týkajícího se duelu a hromadky, tj. zejména to, že soutěžící ohlásí a provede v kategorii duel hromadku a naopak nemá za následek diskvalifikaci, ale hodnocení v druhé kategorii. Po provedení výstupu na to upozornit je věcí Arbitra.

Poznámky:

Za zásadní manipulaci se zbraní se považuje zejména případ, kdy vedlejší účastník provádí více jak 20% pohybů se zbraní kdy pohybem se zbraní se rozumí jakákoliv bojová činnost (zejména sek, bod, kryt). Vedlejší účastník ale může v boji překážet, vytvářet pozadí, odtahovat bojující, podávat zbraně apod.

Porota


Porota je minimálně 4 členná. Porota má předsedu, kterého určí organizátor. Porotce nehodnotí choreografii, jejímž je autorem nebo u které se podílel na jejím nacvičení. V takovém případě na jeho místo nastupuje náhradní porotce. Pokud místo náhradního porotce není obsazené, počet bodů předsedy poroty se vynásobí dvěma. Pokud by se na soutěžní choreografii podílelo více porotců, počet bodů předsedy se vynásobí počtem porotců, za které rozhoduje předseda poroty Z toho plyne, že předsedou nemůže být porotce, který se podílel na tvorbě jakékoli choreografie v soutěži.

Arbitr nad pravidly


Jedna osoba, která kontroluje soutěžící hned po souboji výhradně z toho pohledu, zda byla v souboji a při něm dodržena všechna zde uvedená pravidla a zda připadá v úvahu diskvalifikace či nikoli. Arbitr má při soutěži vytištěná pravidla stále u sebe pro kontrolu a případné nahlédnutí soutěžícím (porota je musí mít u sebe taky, minimálně předseda). Jakmile skončí předvedení souboje, tento arbitr má slovo jako první a sdělí, zda byla dodržena všechna pravidla či nikoli, případně která dodržena nebyla a případně zda jsou soutěžící diskvalifikování, či např. jejich souboj spadá do hromadky a naopak. Pouze pokud dá jasně najevo, že všechna pravidla dodržena byla, může teprve porota hodnotit. V případě, že arbitr nesdělí nic, má se za to, že všechna pravidla byla dodržena. Pokud by s verdiktem arbitra nesouhlasila více jak polovina porotců (na to má možnost porota se krátce poradit), mohou verdikt "přehlasovat" s tím, že musí stručně sdělit ústy předsedy důvod, proč pravidla porušena nebyla nebo naopak byla. Arbitr měří také čas výstupu. 


Arbitrem a porotcem nesmí být soutěžící.

Přihlášení


Do soutěže choreografií se zájemci přihlašují nejpozději 2 hodiny před začátkem soutěže. Každý soutěžící může přihlásit maximálně dvě choreografie, v nichž vystupuje, do každé kategorie (hromadka, duel). Je věcí soutěžícího, aby si zajistil přípravu a případné převlečení tak, aby stihl nástup k předvedení choreografie. Při přihlášce soutěžící vyplní pro každou přihlášenou choreografii dotazník. Před soutěží podepíše každý soutěžící rovněž na zvláštní organizátorem předložené listině seznámení se s bezpečností práce. Pořadí nástupu v soutěži a umístění v soutěži určuje los.
Po uzavření přihlášek bude provedeno losování pořadí, ve kterém soutěžící choreografie vystoupí, a to podle kategorií. V případě, že bude do kategorie (duel nebo hromadka) přihlášeno méně jak 3 choreografie, kategorie se nevyhlašuje a choreografie soutěží ve zbývající kategorii. Organizátor soutěže má právo sloučit choreografie do jedné kategorie i v případě, že bude splněna podmínka pro vyhlášení obou (duel a hromadka). V případě, že soutěžící předvádí více choreografií a je nutný převlek, soutěžící tuto skutečnost nahlásí před losováním. Pokud s tím ostatní soutěžící budou souhlasit, druhá nebo druhé choreografie budou zařazeny jako poslední. V případě, že s tímto postupem ostatní soutěžící nebudou souhlasit, mezi choreografiemi bude vyhlášena pauza a divákům bude vysvětlen důvod pauzy a soutěžící, kteří nesouhlasili s určením pořadí choreografií.

Vlastní průběh soutěže


- Moderátor (může být shodný s Arbitrem nad pravidly) představí porotu, seznámí diváky s pravidly soutěže, pořadím choreografií a cenami. - Soutěžící vstupují na jeviště podle vylosovaného pořadí na výzvu moderátora. Moderátor vždy představí soutěžící a choreografii tím, že přečte údaje z dotazníku. - Po zaznění zvukového signálu předvedou soutěžící choreografii. Po skončení choreografie se nejdříve vysloví Arbitr, jak uvedeno výše (tj. zda byla dodržena pravidla), pokud ano, pak porotci na povel předsedy ukáží celkový počet udělených bodů na tabulce nebo papíře (zároveň si zapíše toto hodnocení na svůj arch), porotce, který hodnotí dobovost choreografií, na dané tabulce či papíře ukazuje tato čísla v tomto formátu: celkový počet bodů za hodnotící kritéria jako ostatní porotci + číslo za dobovost. Poté se vyjadřují jeden po druhém, přičemž nejprve daný porotce zopakuje celkový počet jím udělených bodů a sdělí, za jaké kritérium hodnocení dal kolik bodů, následně zejména upozorní na případné chyby a navrhne řešení na zlepšení. Během choreografie si zapisují porotci své poznámky na svůj zvláštní papír, aby mohly každému soutěžícímu poté sdělit svoje připomínky i později při závěrečné diskuzi. Hodnocení se provádí podle místa porotce vždy jednou zleva, jednou zprava. Po skončení soutěže proběhnou případně (pokud budou) nesoutěžní choreografie, během kterých dojde k sečtení bodů. Pokud dojde k tomu, že bude rovnost bodů u dvou či více soutěžních choreografií tak, že nejsou jasná první tři místa (není pouze jedna choreografie na jedné příčce), porota rozhodne dodatečně o pořadí. Pokud o tom v rozumné době porota sama nerozhodne, vyzve organizátor arbitra, aby se rovněž účastnil tohoto rozhodování svým jedním hlasem.

Námitky:


Přípustné jsou pouze námitky proti průběhu soutěže a ohledně porušení pravidel, nikoliv proti hodnocení. O těchto námitkách rozhoduje na návrh člena nebo členů poroty celá porota jako kolektivní orgán. Každý z porotců má jeden hlas, rozhoduje nadpoloviční většina a to aklamací. Rozhodování je neveřejné. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy poroty. Ostatní námitky se nepřipouští, protože všichni soutěžící si jsou vědomi toho, že hodnocení je vždy subjektivní. Veškeré námitky tohoto druhu se řeší s konkrétním porotcem při závěrečné diskusi, která je neveřejná.

Vyhlášení výsledků


Nastoupí všichni soutěžící. Výsledky vyhlásí předseda poroty nebo zástupce vítěze z minulého ročníku. Výsledky se vyhlašují podle kategorií vždy od třetího po první místo. Každý vítěz předstoupí a obdrží cenu (případně jen diplom). Na závěr se vyhlásí absolutní vítěz, který dostal maximální počet bodů. Porota je oprávněna vyhlásit i soutěžícího s nejhezčím kostýmem a nejhezčí zbraní.

Závěrečná diskuse


Po soutěži proběhne v případě zájmu závěrečná diskuse, která je neveřejná a které se účastní pouze porotci, arbitr nad pravidly, pořadatel, účastníci soutěže choreografií a hosté přizvaní porotou. Neveřejnou diskusi řídí moderátor (může to být arbitr), který má právo diskusi ukončit v případě, že diskuse neprobíhá k tématu hodnocení a předvádění choreografií nebo dochází k osobním výpadům. V diskusi se nejprve odpoví na dotazy účastníků. Pokud bude víc dotazů, odpovídá se podle pořadí předváděných choreografií. Pokud jsou dotazy zodpovězené, porota vybere zajímavé soutěžní choreografie a ty okomentuje. Možné je okomentovat i choreografie vytvořené porotci nebo z minulých ročníků.

Uveřejnění výsledků


Pořadatel uveřejní výsledky soutěže na svých internetových stránkách. Vítěz souhlasí s případným uveřejněním filmového záznamu choreografie. Soutěžící jsou oprávněni uveřejnit seznam soutěžících, své pořadí a hodnocení své choreografie na svých internetových stránkách a propagačních materiálech.


facebook 2021 Sdružení pro záchranu a obnovu Hradu KuroviceTOPlist